VIDS Vergaderingen

Resoluties Zevende VIDS Conferentie

 Redi Doti, Para

25 – 28 augustus 2017

De dorpshoofden van de Inheemse dorpen van geheel Suriname zijn in vergadering bijeen geweest tijdens de Zevende Conferentie van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), die is gehouden van 25 tot en met 28 augustus 2017 te Redi Doti, Para, met de volledige participatie van basja’s, vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties en vertegenwoordigers van jongerenorganisaties, in aanwezigheid van verscheidene andere genodigden en belangstellenden.

De conferentie heeft de volgende besluiten aangenomen:

I.  25-jarig bestaan VIDS

Tijdens de conferentie is het 25-jarig bestaan van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) herdacht en is een algehele evaluatie gemaakt van haar functioneren.  We concluderen dat VIDS een gestage groei heeft doorgemaakt, en nu een niet weg te denken plaats inneemt zijnde het hoogste orgaan van het Traditioneel Gezag van alle Inheemse Volken in Suriname, en als uiting van ons recht op zelfbeschikking en zelfbestuur.  Wij spreken onze grote erkentelijkheid uit aan de oprichters van VIDS in 1992.

VIDS draagt grote verantwoordelijkheden, onder andere als de voornaamste gesprekspartner van de regering van de Republiek Suriname, de overheid in het algemeen, en nationale en internationale organisaties over zaken aangaande de rechten en belangen van de Inheemse Volken in Suriname.  De Conferentie feliciteert het VIDS Bestuur, VIDS Bureau, de Inheemse gemeenschap en de Surinaamse gemeenschap in het algemeen met het bereiken van deze mijlpaal, en we wensen onze organisatie kracht, wijsheid en sterkte toe, en we zullen ons Traditioneel Gezag blijven ondersteunen, om de ingeslagen weg te vervolgen.

 

II.  Goedkeuring Verslag Bestuur VIDS en Bureau VIDS

We hebben kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag gegeven door het uittredende bestuur van VIDS en van Bureau VIDS over de afgelopen periode sinds de vorige VIDS Conferentie in 2012 te Galibi, Oost Suriname, en hebben een evaluatie gemaakt over deze periode.  Na discussie en evaluatie keurt de Conferentie het verslag goed, onder vermelding van de volgende aanbevelingen voor de komende bestuursperiode:

 1. Intensiveren van communicatie en informatie-uitwisseling met de Inheemse gemeenschap in Suriname in het algemeen en met de dorpen in het bijzonder, onder andere via de website en Facebookpagina van VIDS, zowel binnen VIDS (Inheemse dorpen) als naar buiten toe;
 2. Grotere zichtbaarheid van Bestuur VIDS in de dorpen, onder andere door het uitvoeren van regionale bezoeken aan de dorpen;
 3. Grotere betrokkenheid van jongeren bij het werk van VIDS;
 4. Aanstellen van Trio- en Wayana-sprekend personeel op Bureau VIDS;
 5. Geven van periodieke rapportages, inclusief over de financiële positie van de organisatie, en houden van periodieke evaluaties van de uitvoering van het beleid en werkplan van VIDS, bijvoorbeeld bij mini-conferenties;
 6. Mogelijkheden bieden voor tijdige inhoudelijke voorbereiding op grote conferenties door de regio’s van VIDS;
 7. Ontwerpen en implementeren van een eigen traditioneel inheems uniform voor de Inheemse dorpshoofden en basja’s;
 8. Versterken van het Bureau VIDS wat betreft faciliteiten en transport
 9. Huldiging van strijders voor inheemse rechten; de dorpen kunnen voordrachten doen.

 

III.  Goedkeuring Meerjarenprogramma en Resultaatgebieden

Het beleid van VIDS wordt door de collectiviteit bepaald.  De Conferentie spreekt haar goedkeuring uit over het tot nu toe gevolgde beleid van VIDS.  De Conferentie beveelt aan dat dit beleid gecontinueerd moet worden, en keurt in dit kader het Meerjarenprogramma van VIDS voor de periode 2017 – 2022 goed.  De prioriteiten hierbinnen zullen de volgende zijn:

 1. Wettelijke erkenning rechten van Inheemse Volken
 • Wij onderschrijven en herhalen onze eis voor de volledige wettelijke erkenning van de rechten van Inheemse Volken in Suriname, inclusief de grondwettelijke erkenning van Inheemse Volken en de wettelijke erkenning van ons Traditioneel Gezag en collectieve grondenrechten.
 • Wij blijven het pad van dialoog volgen en ondersteunen de Gezamenlijke Verklaring en bijbehorend Stappenplan zoals geproduceerd door de Presidentiële Commissie inzake Rechten van Inheemse Volken, zoals opgeleverd en aangeboden aan de President van de Republiek Suriname op 7 augustus 2017, en spreken de verwachting uit dat deze documenten onverwijld en ongewijzigd alsnog goedgekeurd en uitgevoerd worden. Deze documenten zullen intussen wijd verspreid worden ter informatie aan onze gemeenschappen en alle geïnteresseerden.
 • Tezelfdertijd blijven wij ook de uitvoering eisen van het Kaliña en Lokono vonnis, uitgesproken door het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten op 25 november 2015, inclusief de daarin genoemde termijnen met ingang van 28 januari 2016. Wij zullen de nodige nadere juridische stappen inzetten voor het afdwingen van de uitvoering van dit vonnis na het verstrijken van deze termijnen.
 • We onderschrijven en herhalen dat wij grondhuur afwijzen als “oplossing” voor het grondenrechtenvraagstuk, en blijven staan achter onze eis voor wettelijke erkenning van onze collectieve grondenrechten.
 • We doen een beroep op de academische instituten in Suriname in het bijzonder de Anton de Kom Universiteit van Suriname, om de rechten van Inheemse Volken op te nemen in relevante curricula van de studierichtingen, en wij moedigen studenten aan, om onderzoeken en afstudeerscripties over dit onderwerp te implementeren.
 • De brede bewustwording over de rechten van Inheemse Volken zal voortgezet en geïntensiveerd moeten worden, en het draagvlak hiervoor zal verder verbreed moeten worden.
 1. Versterking Inheemse Bestuurssystemen

Onze traditionele Inheemse bestuurssystemen moeten verder versterkt worden, als onderdeel van ons recht op zelfbeschikking en zelfbestuur, en voorwaarde voor het voortbestaan van ons bestaan als Inheemse Volken, onder andere door het versterken van leiderschap en bestuursprocessen in de dorpen, en het vastleggen van dorpsreglementen en procedures voor bestuursopvolging.  In dit kader besluiten wij:

 • Er moet continu aan capaciteitsversterking van onze dorpsbesturen worden gewerkt, in het bijzonder voor nieuwe dorpsbestuursleden.
 • De Inheemse regio’s die nog geen regionale organen van het traditioneel gezag hebben, zullen worden ondersteund om deze in te stellen, terwijl het functioneren van, en de onderlinge samenwerking met de bestaande regionale werkarmen KLIM en OSIP verder uitgebouwd zullen worden.
 • Onze traditionele gezagsdragers dienen bij voorkeur bij consensus te worden aangewezen, en niet middels verkiezingen die te vaak resulteren in onderlinge verdeeldheid. De dorpen zullen worden ontmoedigd om verkiezingen voor dorpsbesturen te houden.  Externe bemoeienis bij dorpsbestuurszaken of ondermijning van ons Traditioneel Gezag, bijvoorbeeld vanuit de politiek, wordt resoluut afgewezen.
 • VIDS is een orgaan van het Traditioneel Gezag in ruimere zin en niet alleen dorpshoofden in engere zin, en zal zich nog beraden over de naamgeving hieromtrent.
 • Dorpsbesturen dienen periodiek evaluaties van hun functioneren te houden in hun dorp.
 • VIDS in het algemeen en dorpshoofden in het bijzonder dienen Inheemse jongeren mogelijkheden te bieden om actief betrokken te worden bij het werk van VIDS.
 1. Autonome Duurzame Gemeenschapsontwikkeling, Onderwijs en Cultuur

De Conferentie heeft in het kader van autonome duurzame gemeenschapsontwikkeling de volgende prioriteiten voor de komende periode geïdentificeerd:

 • Ondersteunen van zelfgemaakte regionale of dorpsplannen voor de toekomst vanuit een eigen inheems ontwikkelingsperspectief
 • Verbetering en garanderen van de energievoorziening
 • Verbetering en garanderen van telecommunicatie en transportvoorzieningen
 • Identificeren van afzetmarkten en verbetering van economische netwerken
 • Stimuleren van eigen ondernemingen, onder andere op het gebied van landbouw, toerisme en handicraft
 • Stimuleren van cultuurbehoud, cultuuroverdracht, taalonderwijs en meertalig onderwijs
 • Stimuleren van Inheemse kadervorming
 • Nauwer overleg met de organisaties die zijn belast met onderwijs en gezondheidszorg in onze dorpen zoals RKBO, EBGS, RGD en Medische Zending.
 1. Sociaalmaatschappelijke Participatie

De Conferentie hecht goedkeuring aan het beleidsdoel van versterking van de effectieve participatie van Inheemse Volken in beleidsprocessen, binnen het nationale ontwikkelingsbeleid en in het bijzonder binnen thematische gebieden zoals biodiversiteit en gerelateerde onderwerpen zoals traditionele kennis, genetische hulpbronnen, ecosysteem management; klimaatverandering inclusief REDD+; en international public goods (IPGs).

De informatie en bewustwording over deze onderwerpen dienen versterkt te worden zodat wij onze perspectieven en voorstellen kunnen formuleren en kenbaar maken.  Mogelijkheden dienen gecreëerd te worden voor inheemse vertegenwoordigers om effectief in desbetreffende beleidsdiscussies te participeren.

 

IV.  Nieuw VIDS-bestuur

De profielbeschrijving voor bestuursleden VIDS wordt bekrachtigd met de toevoegingen uit de Vijfde en Zesde VIDS Conferentie.

Bij consensus zijn de volgende personen aangewezen als leden van het VIDS-bestuur, terwijl binnen het nieuwe bestuur de bestuursfuncties onderling als volgt verdeeld zijn.

Functie Naam Dorp Regio
Voorzitter Theo Jubitana Hollandse Kamp Para/Wanica
Ondervoorzitter Jona Gunther Erowarte Oost
Secretaris Carlo Lewis Apoera West/Nickerie
Penningmeester Joan van der Bosch Pikin Poika Para/Wanica
Lid Rubertho Joghie Konomerume Wayambo/Saramacca
Lid Richardo Pane Christiaankondre Oost
Lid Reshoede Wakoesha Kwamalasamutu Zuid/Trio
Lid Moseshi Sanaupe Tepu Zuid/Trio
Lid Ipomadi Pelenapin Kawemhaken Zuid/Wayana

V. Dank aan gastdorp, donoren en bijdragende dorpen

De Inheemse dorpshoofden van Suriname zijn in vergadering bijeen geweest tijdens de Zevende Conferentie van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) van 25 – 28 augustus 2017 te Redi Doti, Para, met volledige participatie van basja’s, vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties en vertegenwoordigers van jongerenorganisaties, in aanwezigheid van verscheidene andere genodigden en belangstellenden.

De participanten van de Zevende VIDS Conferentie spreken hierbij hun grote waardering en erkentelijkheid uit voor de gastvrijheid van het dorpshoofd, de overige dorpsbestuursleden en het volk van het gastdorp Redi Doti, en voor hun inzet om de conferentie tot een succes te maken.  Speciale dank gaat naar het dorpshoofd Lesley Artist en de basja’s van Redi Doti, de vrouwen en mannen van de keuken, de vele andere werkers, de geluidsman, de recreatieoorden die hun faciliteiten ter beschikking hebben gesteld, de inheemse dorpen die een eigen bijdrage aan voeding en transport hebben geleverd, de donoren NIMOS/UNDP, WWF, EU, en EU/ILO/FPP, die financiën ter beschikking hebben gesteld en alle anderen die deze conferentie mogelijk hebben gemaakt en ons verblijf in Redi Doti zo productief en onvergetelijk hebben gemaakt.

Deze resoluties zijn besproken en unaniem aangenomen tijdens de plenaire vergadering van de Zevende VIDS Conferentie op maandag 28 augustus 2017.